Giới thiệu chung

I. khái niệm về chiến lược marketing và cách tiếp cận
1. khái niệm
2. cách tiếp cận
II. giới thiệu sơ lược về café Trung Nguyên
1. giới thiệu sơ lược về Trung nguyên
III. các chiến lược marketing của café trung nguyên
IV. các chiến lược marketing của café trung nguyênTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net