I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thực hiện chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11-06-2001 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH của
Quốc Hội, từ năm học 2003 - 2004, giáo viên và học sinh trung học cơ sở (THCS) trên cả
nước đã triển khai dạy học theo chương trình và sách giáo khoa lớp 7 mới.
Thực hiện công văn số 7641/THPT ngày 02/08/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
v/v thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL). Thực hiện
văn bản số 1148 ngày 16 tháng 09 năm 2003 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng
dẫn việc thực hiện nội dung và chương trình môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - lớp
7 đã trở thành yêu cầu cấp bách và là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo (GD - ĐT). Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện nội
dung chương trình (CT)và sách giáo khoa (SGK) mới môn HĐGDNGLL vẫn chưa thực sự
thay đổi mạnh mẽ, căn bản. Theo ý kiến của 74/127 Phó Hiệu trưởng phụ trách
HĐGDNGLL trường THCS tỉnh AG (1) , đến tháng 08/2004 mới chỉ có 28/74 trường THCS
thực hiện đầy đủ CT và SGK đổi mới.
Trong thực tế nhiều khó khăn và nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở An Giang.
Vì vậy, cần phải nghiên cứu quá trình thực hiện chương trình và sách giáo khoa
HĐGDNGLL lớp 7 mới ở An Giang đang gặp khó khăn gì, nhất là những khó khăn trong
việc đổi mới phương pháp HĐGDNGLL, để từ đó tìm ra các giải pháp cơ bản nhằm nâng
cao chất lượng tổ chức HĐGDNGLL góp phần thực hiện thành công mục tiêu đổi mới
chương trình và sách giáo khoa ở trung học cơ sở.

II. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Hoạt động GDNGLL theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh An Giang còn
thấp. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và trình độ kỹ năng nghiệp vụ
của giáo viên chủ nhiệm và học sinh còn hạn chế. Nếu như trong công tác bồi dưỡng giáo
viên chủ nhiệm và học sinh trong các lớp ở THCS được tiến hành thường xuyên, hợp lý sẽ
nâng cao chất lượng HĐGDNGLL.

III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Trong đề tài này chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề chính sau đây:
- Khả năng tiếp cận chương trình và sách giáo khoa mới bộ môn HĐGDNGLL
của giáo viên An Giang.
- Việc đổi mới phương pháp HĐGDNGLL lớp 7 theo hướng phát huy tính tích cực
của học sinh lớp 7 ở An Giang.

(1) Hội nghị BD tập huấn phó Hiệu trưởng phụ trách HĐGDNGLL tháng 08 năm 2004
- trang 1 - Thái Thị Bi Thực Trạng và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng HĐGDNGLL
- Đề xuất các biện pháp cơ bản trong bồi dưỡng thay sách giáo khoa và bồi dưỡng
thường xuyên.

IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Quá trình thực hiện HĐGDNGLL lớp 7 ở trường THCS An Giang.

V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Khảo sát thực tế
Dự giờ của giáo viên chủ nhiệm lớp 7 tổ chức HĐGDNGLL ở trường THCS An
Giang, đánh giá chính xác thực trạng tổ chức HĐGDNGLL theo chương trình và sách giáo
khoa mới. Từ đó tìm ra đúng nguyên nhân chi phối chất lượng tổ chức HĐGDNGLL.
2. Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm tổ chức HĐGDNGLL ở An Giang.
3. Thiết kế mô hình thử nghiệm trong thay sách giáo khoa tổ chức HĐGDNGLL lớp
7 và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm ở An Giang.

VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các tài liệu có liên quan đến đề tài, bao gồm
những vấn đề về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài lên lớp theo định hướng đổi mới.
2. Điều tra
Dùng hệ thống câu hỏi có sẵn và hướng dẫn đối tượng được điều tra trả lời. Chúng tôi
điều tra trên 04 đối tượng có liên quan đến HĐGDNGLL ở An Giang bao gồm:
2.1. Đối tượng chính: Giáo viên CN lớp 7 trường THCS An Giang. Số lượng 298
người.
2.2. Để có sự đánh giá khách quan từ nhiều phía, từ những đối tượng làm công tác
lãnh đạo, chỉ đạo chúng tôi điều tra Hiệu trưởng (85 người) và phó Hiệu trưởng (74 người)
phụ trách hoạt động GDNGLL trường THCS tỉnh An Giang.
2.3. Để có sự đánh giá vô tư, khách quan từ cấp dưới, chúng tôi tiến hành điều tra
thêm đối tượng thứ 3 là các em học sinh trường THCS An Giang (số lượng 513 học sinh).
- Phiếu hỏi giáo viên chủ nhiệm về tiếp cận chương trình và sách giáo khoa,
nhận thức, thái độ đối với việc đổi mới phương pháp HĐGDNGLL theo hướng phát huy tính
tích cực của học sinh; cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức HĐGDNGLL; công tác bồi
dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Phiếu hỏi cán bộ quản lý các trường THCS các vấn đề liên quan đến chỉ đạo
hoạt động GDNGLL lớp 7 và công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho thay
sách giáo khoa.
- Phiếu tìm hiểu nguyện vọng về HĐGDNGLL lớp 7 đối với học sinh.
3. Phương pháp quan sát
- trang 2 - Thái Thị Bi Thực Trạng và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng HĐGDNGLL
Dự 41 tiết hoạt động GD NGLL để quan sát tổ chức hoạt động GD NGLL ở
trường THCS, tìm hiểu biểu hiện bên ngoài của công tác tổ chức hoạt động GD NGLL như:
cách tổ chức hoạt động giáo dục, nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động GD NGLL có
đảm bảo thực hiện tốt chương trình và SGK mới không. Sau đó, thu thập, phân tích, và tổng
hợp các kết quả trong quá trình quan sát để rút ra kết luận của đề tài.
4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
Tìm hiểu kết quả thực hiện hoạt động GD NGLL theo chương trình và sách giáo
khoa đổi mới ở lớp 7 trường THCS tỉnh An Giang.
5. Phương pháp thử nghiệm kiểm chứng
6. Địa bàn khảo sát
Khảo sát 25 trường THCS ở thành thị, miền núi, vùng xa, miền biên giới, vùng cù
lao, đồng bằng, cụ thể ở 7 huyện, thị sau đây:
- Ở miền núi, vùng xa, khó khăn: khảo sát 5 trường THCS ở huyện Tri Tôn và
huyện Thoại Sơn AG.
- Ở vùng biên giới: khảo sát 5 trường THCS ở huyện An Phú AG.
- Ở vùng cù lao: khảo sát 5 trường THCS ở huyện Phú Tân AG.
- Ở đồng bằng: chọn 5 trường THCS ở huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú.
- Ở thành thị: chọn 5 trường THCS ở Châu Đốc và TP.Long Xuyên.
VII. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
- Tháng 02 năm2004: Đọc tài liệu xác định tên đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tháng 03 năm 2004: Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tháng 04 năm 2004: Tiếp tục đọc tài liệu, lập đề cương chi tiết, hoàn thành các biểu
mẫu nghiên cứu khoa học.
- Tháng 05, 06, 07, 08: Điều tra, khảo sát thực tế đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tháng 09 năm 2004: Thu thập số liệu, viết báo cáo nghiên cứu khoa học.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net