Tiểu luận mác - lê: Nguồn gốc và tính chất của tiền tệ theo quan điểm triết học mác - lênin

Theo kinh tế học thì “Tiền tệtiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế”[1]. Theo định nghĩa này tiền tệ còn có thể gọi là tiền lưu thông.
Triết học Marx-Lenin, dựa theo nghiên cứu về lịch sử và bản chất tiền tệ của K.Marx, định nghĩa: “Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra từ trong thế giới hàng hoá làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hoá khác, nó thể hiển lao động xã hội và biểu hiển quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá”[2]
CHƯƠNG I :THẾ NÀO LÀ TIỀN TỆ?
I. Định nghĩa:
II. Lịch sử tiền tệ
1) Hình thái giá trị giản đơn
2) Hình thái giá trị đầy đủ
3) Hình thái chung của giá trị
4) Hình thái tiền tệ
CHƯƠNG II:CÁC CHỨC NĂNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA TIỀN TỆ
I. Tính chất cơ bản của tiền tệ
II. Các chức năng của tiền tệ
1) Chức năng phương tiện cất trữ
2) Chức năng thước đo giá trị
3) Chức năng phương tiện lưu thông
4) Chức năng phương tiện thanh toán
5) Chức năng tiền tệ thế giới
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net