Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới”.

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam ta đang trên đường phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH–HĐH) đất nước. Việc đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước là tiêu chí hàng đầu thì một vấn đề quan trọng và cần thiết là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì khi một đất nước nghèo nàn, lạc hậu thì cũng đồng nghĩa với đất nước đó sẽ là con nợ, sẽ lệ thuộc, và thậm chớ cú thể trở thành thuộc địa của những nước khác. Vì thế, để phát triển kinh tế thì chúng ta cần phát huy và tận dụng rất nhiều nguồn lực như: nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật – cụng nghệ tiên tiến hiện đại
Sau khi được tìm hiểu mụn học đường lối cỏch mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, dưới sự chỉ dạy của Thầy giáo bộ môn chúng tôi đó phần nào hiểu về tầm quan trọng của những chính sách, đường lối đúng đắn của Đảng ta trong cụng cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt là những đường lối về cụng nghiệp hóa, hiện đại hóa, con đường giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, đưa nước ta trở thành một nước có nền kinh tế vững mạnh.
Với mong muốn học hỏi và chia sẻ những hiểu biết nhỏ bộ của mình về những đường lối của Đảng vế công nghiệp hóa hiện đại hóa mà chúng tụi quyết định chọn đề tài “Đường lối công nghiệp húa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới”.

CHƯƠNG 1: TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CNH – HĐH
1.1. VAI TRÒ CỦA NHÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH-HĐH
1.1.1 Thưc chất CNH-HĐH
Trước đây chúng ta cho rằng công nghiệp hoá là quá trình trang bị kĩ thuật hiện đại cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân thay thế lao động thủ công bằng lao động cơ khí hoá biến một nước kém phát triển thành một nước có cơ cấu công nông nghiệp hiện đại khoa học kĩ thuật tiên tiến.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net