phân tích các phương hướng và giải pháp cơ bán nhằm tăng cường và củng cố liên mính của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức trong thời kì quá độ từ CNTB lên CNXH

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
1. Lí do và tính cấp thiết của đề tài.
2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu.
3. Tình hình nghiên cứu có liên quan.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
5. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 1. Cơ sở lí luận của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tần lớp trí thức trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
1.1. Một số khái niệm cơ bản.
1.1.1. Khái niệm liên minh giai cấp trong cách mạng XHCN.
1.1.2. Khái niệm thời kì quá độ (TKQĐ) lên CNXH. 8
1.1.3. Khái niệm liên minh công nông tri thức trong TKQĐ từ CNTB lên CNXH.
1.2. Quan điểm của các nhà kinh điển Các Mác, Ăngghen và Lênin về liên minh công nông trí thức trong thời kì quá độ lên CNXH.
1.2.1. Quan điển của Các Mác và Ăngghen.
1.2.2. Quan niệm của Lênin.
1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam.
1.3.1. Theo Hồ Chí Minh, liên minh công nông trí thức là tất yếu lịch sử khách quan, đó là nhu cầu tồn tại và phát triển của cả nông dân, công nhân và trí thức.
1.3.2. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Chương 2. Thực trạng của liên minh công-nông-tri thức trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
2.1. Tính tất yếu của liên minh công – nông – trí thức trong thời kì quá độ ở Việt Nam hiện nay.
2.2. Thực trạng của liên minh công nông trí thức ở Việt Nam hiện nay.
2.2.1.Đặc điểm và thực trạng của GCCN- GCND-và tầng lớp trí thức ở Việt Nam hiên nay.
2.2.2. Thực trạng liên minh GCCN với GCND và tầng lớp trí thức ở Việt Nam hiện nay.
Chương 3. Phương hướng và giải pháp cơ bản để tăng cường và củng cố khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
3.1. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, thực hiện nhất quán lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần.
3.2. Đổi mới hệ thông chính trị, thực hiện dân chủ hóa xã hội.
3.3. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân.
3.4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net