ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐCSVN
VỀ VẤN ĐỀ BẢO TRỢ VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
MỤC LỤC

* Lời Cảm Ơn
* Phần Mở Đầu
* Phần Nội Dung
I. NGƯỜI KHUYẾT TẬT
1. Thế nào là người khuyết tật?
2. Mô hình khuyết tật
a. Mô hình y học của khuyết tật
b. Mô hình xã hội của khuyết tật
3. Người khuyết tật ở quốc gia Việt Nam

II. ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
1. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đặt ra
2. Các hoạt động triển khai của Nhà nước
III. HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA NHÓM

* Phần Kết Luận
1. Tuổi trẻ ngày nay thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
2. Lời kết
----------------------

LỜI MỞ ĐẦU


Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia tích cực vào các cam kết quốc tế và khu vực về vấn đề người khuyết tật. Tháng 10/2007, Việt Nam đã ký Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền của người khuyết tật; đồng thời cam kết thực hiện khuôn khổ hành động Biwako “Hướng tới một xã hội hoà nhập, không vật cản và vì quyền của người khuyết tật” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương thập kỷ thứ II về người khuyết tật (2003-2012) với 7 lĩnh vực ưu tiên và một lĩnh vực của riêng Việt Nam là “nâng cao nhận thức xã hội với các vấn đề của người tàn tật”. Để thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực, Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp và chính sách về người khuyết tật, triển khai các chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật nhằm tạo ra môi trường pháp lý và huy động tối đa sự tham gia của xã hội trợ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng và phát triển.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net