Chương: Dược bệnh viện
1. Vai trò và nhiệm vụ của Bệnh viện
1.1 Khái niệm
BV là cơ sở khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, bao gồm:
Giường bệnh
Đội ngũ cán bộ có trỡnh độ kỹ thuật được tổ chức thành các khoa, phũng
Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng thớch hợp
để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh.
1.2 Nhiệm vụ:
- Khám chữa bệnh: Nhiệm vụ cơ bản
- Đào tạo cán bộ: Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế. VD: BV Bạch Mai
- Nghiờn cứu khoa học: Là nơi thực hiện các đề tài NCKH, ứng dụng KHKT vào khám và chữa bệnh.
- Chỉ đạo tuyến: VD: tuyến TW chỉ đạo cho tuyến tỉnh
- Phũng bệnh: nvu song song với nvu khỏm và chữa bệnh
- Hợp tỏc quốc tế: nhằm trao đổi kinh nghiệm. VD: BV Việt-Đức
- Quản lý kinh tế trong bệnh viện: Việc thu, chi ngõn sỏch của bệnh viện, thannh toỏn cỏc bảo hiểm y tế, viện phớ, viện trợ

2.Vai trò, nhiệm vụ của khoa Dược BV và ndung công tác của khoa Dược BV
2.1 Vị trí khoa Dược BV:
- Là 1 khoa chuyên môn trực thuộc giám đốc BV
- 1 BV chỉ có 1 khoa Dược, là tổ chức đảm nhiệm mọi công tác về Dược, quản lý và tham mưu toàn bộ công tác về Dược trong cơ sở điều trị đó nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và đảm bảo an troàn trong khám, chữa bệnh nhất là trong sử dụng thuốc.
- Chịu sự lónh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện.


2.2 Chức năng:
- Thực hiện công tac chuyên môn thuật về dược, NCKH kinh tế về Dược, tham gia huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ. (Trọng tõm)
- Qlý thuốc men, hóa chất, y cụ và các chế độ chuyên môn về Dược trong BV
- Tổng hợp và đề xuất các vấn đề về công tác Dược trong BV; đảm bảo thông tin, tư vấn về sd thuốc; ktra theo dừi việc sd thuốc hợp lý, an toàn trong BV, giỳp giỏm đốc BV chỉ đạo thực hiện và ptr công tác Dược theo phương hướng của ngành và yêu cầu đtri.


2.3 Nhiệm vụ
2.3.1 Đảm bảo cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời đáp ứng được yêu cầu điều trị hợp lý
- Căn cứ vào nhu cầu và định mức của BV, khoa Dược lập kế hoạch thuốc, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao hàng năm dựa vào:
+ Phõn loại BV
+ Khả năng kinh phí
+ Cơ cấu dựng thuốc
+ Danh mục thuốc trong BV
- Sau đó trưởng khoa Dược tổng hợp, GĐ BV ký duyệt sau khi cú ý kiến tư vấn của Hội đồng thuốc và điều trị của BV.
- Khoa Dược trước đây mua thuốc chủ yếu tại các doanh nghiệp nhà nước song hiện nay đa số mua dưới hỡnh thức đấu thầu.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net