Chủ đề: Bé biết con gì?
Đề tài: quả trứng

Nhóm lớp: 25-36tháng
I. Mục đích yêu cầu:
- Giúp trẻ biết được tên câu chuyên, tên nhân vật và một số đặc điểm của nhân vật: Gà trống gáy: ò ó o. Quả trứng lúc lắc, con heo kêu ụt ịt.
- Trẻ nói được một số câu đơn giản: ò ó o .quả gì to?
- Giáo dục trẻ yêu thương với các con vật gần gũi.
II. Chuẩn bị:
- Bài giảng tương tác trên phần mềm PP.
- Thẻ hình nơi sống và các con vật tương ứng (đủ cho mỗi trẻ một bộ)
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net