LỜI MỞ ĐẦU
Tập hợp các câu hỏi và câu trả lời môn Tổ chức và điều hành công sở (I) 1
Câu 1: Vấn đề giao tiếp trong công sở hành chính 1
I. CÁC LOẠI HÌNH GIAO TIẾP VĂN PHÒNG 1
1. Giao tiếp với cấp trên 1
2. Giao tiếp với cấp dưới 2
3. Giao tiếp với đồng nghiệp 3
4. Giao tiếp với khách hàng (công dân) 4
II. NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP TRONG CÔNG SỞ HÀNH CHÍNH 5
1. Luôn nghiêm túc trong giao tiếp 5
2. Hãy thận trọng trong giao tiếp 6
3. Cần biết tiết kiệm thời gian 6
4. Bạn xây dựng cho mình là người có uy tín 6
5. Luôn ăn mặc phù hợp 6
Câu 2: Uy tín nhà lãnh đạo – Lý luận và thực tiễn 7
Câu 3: Quản lý xung đột trong công sở hành chính 12
KẾT LUẬNTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net