MỤC LỤC


PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1
I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 2
III- KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 2
1/ Khách thể nghiên cứu: 2
2/ Đối tượng nghiên cứu: 2
IV- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 2
V- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 3
1/ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. 3
2/ Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 3
2.1 Phương pháp điều tra. 3
2.2 Phương pháp quan sát. 3
2.3 Phương pháp Đàm thoại: 3
2.4 Phương pháp Thực nghiệm. 3
IV- XÂY DUNG MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ 4
1. Tiêu chí 1: Hứng thú chơi 4
2. Tiêu chí 2: Kỹ năng đóng vai trong trò chơi 4
3. Tiêu chí 3: Mở rộng chủ đề nội dung chơi 4
4. Tiêu chí 4: Kỹ năng liên kết các trò chơi 5
V- PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 5

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 6

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 6
I- TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ. 6
1. Khái niệm trò chơi đóng vai theo chủ đề: 6
2. Cấu trúc của trò chơi đóng vai theo chủ đề. 6
2.1. Chủ đề và nội dung chơi đóng vai theo chủ đề. 6
2.2. Vui chơi và hành động chơi. 8
2.3. Những mối quan hệ qua lại của trẻ trong trò chơi. 9
2.4. Đồ chơi và hoàn cảnh chơi. 10
II- ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ 11
1. Đặc điểm của trò chơi đóng vai theo chủ đề của trẻ Mẫu giáo. 11
III- Ý NGHĨA CỦA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI TRÒ THEO CHỦ ĐỀ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO 14
1. Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ Mẫu giáo. 14
2- Đối với sự phát triển tâm lý của trẻ Mẫu Giáo. 15
2.1. Trò chơi đóng vai theo chủ đề có ảnh hưởng mạnh tới sự hình thành tính chủ định của quá trình tâm lý. 15
2.2. Ảnh hưởng của trò chơi đóng vai theo chủ đề tới sự phát triển của hoạt động trí tuệ của trẻ. 15
2.3. Trò chơi đóng vai theo chủ đề có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển Ngôn ngữ của trẻ Mẫu Giáo. 16
2.4. Ảnh hưởng tới sự phát triển trí tưởng tượng của trẻ. 16
2.5. Trò chơi đóng vai theo chủ đề có tác động rất mạnh mẽ đến sự phát triển đời sống tình cảm của trẻ. 17
2.6. Phẩm chất trí tuệ của trẻ được hình thành mạnh mẽ trong Trò chơi đóng vai theo chủ đề. 17
IV- MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CHO TRẺ MẪU GIÁO. 19
1. Cần tôn trọng tính tự nguyện tư do của trẻ trong khi chơi 19
2. Cần phát huy tính cực, chủ động của trẻ trong khi chơi 20
3. Cần mở rộng chủ đề và làm phong phú nội dung chơi, để đạt được điều đó cần phải. 20
4. Tạo các tình huống để trẻ bộc lộ cảm xúc hay thể hiện cách cư xử đẹp. 20
5. Giúp trẻ thiết lập và điều chỉnh các mối quan hệ giữa các vai chơi 20
6. Cần liên kết các trò chơi theo từng chủ đề riêng lẻ lại với nhau để mở rộng mối quan hệ 21
7.Tạo quan hệ tinh thần , tôn trọng lẫn nhau giữa người dẫn với trẻ em trong khi chơi 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐVTCĐ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. 22
I- Địa bàn điều tra về đặc điểm của một số trường. 22
II- Thưc trạng biện pháp tổ chức hướng dẫn của giáo viên. 22
III-NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG TRÊN : 26

CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THƯC NGHIỆM 28
I-Vài nét về lớp làm thực nghiệm: 28
II.Các biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi ĐVTCĐ: 30
I. Mục đích yêu cầu thực nghiệm: 42
II. Chuẩn bị thực nghiệm + Như thực nghiệm 2. 42
III. Đo đầu ra: 47
A- Thực nghiệm kiểm chứng để đo đầu ra 2 nhóm: 47
1. Mục đích thực nghiệm kiểm chứng: 47
2. Tiến hành thực nghiệm: 48
2.1. Chuẩn bị bước thực nghiệm: 48
2.2. Mô tả thực nghiệm: 48
2.3 Kết quả thực nghiệm kiểm chứng 51
3. Phân tích và so sánh kết quả của 2 nhóm (sau thực nghiệm) 52
3.1. Hứng thú chơi 52
3.2 Kỹ năng đóng vai 53
3.4 Chủ đề và nội dung 55

PHẦN III: KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net