LỜI NÓI ĐẦU

Quản lý Nhà nước đó là sự tác động, điều chỉnh mang tính quyền lực Nhà nước đối với các quá trình và hành vi xã hội, tức là quản lý toàn bộ xã hội. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, vai trò của Nhà nước XHCN trong việc quản lý kinh tế nói chung cũng như về lĩnh vực về văn hóa nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Điều đó xuất phát từ những cơ sở sau: Trước hết, Nhà nước trở thành người sở hữu về tư liệu sản xuất, Nhà nước tác động vào nền kinh tế không phải từ bên ngoài mà trực tiếp tham gia vào quá trình, trực tiếp quản lý nền kinh tế. Thứ hai, Nhà nước cửa nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước thể hiện lợi ích của toàn dân. Nhà nước định ra các đường lối chính sách và giải quyết các vấn đề theo nguyện vọng của nhân dân.

Quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong phát triển văn hóa đã nêu: phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa cần phải chú trọng chống thương mại hóa trong kinh doanh. Thực hiện chủ trương xã hội hóa theo Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1997 và Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao của Chính phủ. Thời gian qua, thành phố Thanh Hóa đã có bước phát triển rõ rệt của khu vực ngoài công lập; bước đầu huy động được tiềm năng và nguồn lực xã hội; mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình văn hóa. Song song đó, các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề nhạy cảm khác cũng nhanh chóng phát triển như: nhà hàng karaoke, vũ trường, quán bar bia ruợu, café, .
Trước quá trình hội nhập của đất nứơc nhiều chủ doanh nghiệp vì “Lợi nhuận” đã cạnh tranh không lành mạnh, hoạt động biến dạng dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội xuất hiện trong kinh doanh đã làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, gây nhiều dư luận xã hội và làm đau đầu các cơ quan quản lý trên lĩnh vực hoạt động này.

Trước “báo động” thực trạng hoạt động dịch vụ văn hóa và ngành nghề nhạy cảm luôn diễn biến phức tạp. Tôi quan tâm và chọn:Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để làm đề tài cuối khóa “Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - chuyên viên năm 2009.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net