MỤC LỤC
Nội dung
A. Mở đầu.
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Đối tượng nghiên cứu.


B. Nội dung
1. Tổng quan các nghiên cứu về TCĐVTCĐ ở trẻ em lứa tuổi mẫu giáo.
Các nghiên cứu về TCĐVTCĐ trên thế giới
Các nghiên cứu về TCĐVTCĐ ở Việt Nam


2. Các khái niệm cơ bản


Hoạt động chủ đạo
Hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo
Trò chơi
Trò chơi đóng vai theo chủ đề


3. Đặc điểm của TCĐVTCĐ ở trẻ em lứa tuổi mẫu giáo


Trẻ em lứa tuổi mẫu giáo
Cấu trúc của TCĐVTCĐ
Sự phát triển của TCĐVTCĐ


4. Vai trò của trò chơi đóng vai theo chủ đề đối với sự phát triển tâm lý trẻ em tuổi mẫu giáo


Vai trò của TCĐVTCĐ đối với sự phát triển nhận thức
Vai trò của TCĐVTCĐ đối với sự phát triển ngôn ngữ
Vai trò của TCĐVTCĐ đối với sự phát triển tình cảm
Vai trò của TCĐVTCĐ đối với sự phát triển ý chí
Vai trò của TCĐVTCĐ đối với sự phát triển hệ thống động cơ
Vai trò của TCĐVTCĐ đối với sự phát triển cái tôi


C. Kết luận và kiến nghị
Danh mục tài liệu tham khảoTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net