Hoạt Động Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tại Hà Nội

MỤC LỤC

A.Giới thiệu về sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội (HNX)
I/ Sự ra đời của sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội

II/Dấu ấn lịch sử và quá trình hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

III/ Cơ cấu tổ chức: .

IV/ Chức năng và nhiệm vụ

B. Các hoạt động nổi bật và tổ chức giao dịch chứng khoán lên thi trường

I/ Các hoạt động nổi bật

II/ Tổ chức giao dịch chứng khoán trên trị trường

III.Thị trường UpCom

IV/Sự giống nhau và khác nhau giữa chỉ số VN-INDEX tại SGDCK Tp Hồ Chí Minh và chỉ số HaSTC - Index tại Trung tâm GDCK Hà Nội
C. Tổng kết
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net