Phần I 1
Mở đầu 1
PHẦN II: NỘI DUNG 6
Chương 1 6
Cơ sở lý và phương pháp luận về vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 6
1. Một số khái niệm 6
1.1. Thanh niên: 6
1.2. Đoàn thanh niên 6
1.3. Hoạt động đoàn thanh niên: 6
2. Vị trí vai trò của tổ chức Đoàn 7
3. Vai trò của thanh niên 7
4. Về công tác thanh niên: 11
5. Quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên 15
Chương 2 16
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ ĐOÀN HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2005- 2007 16
1. Đặc điểm kinh tế – xã hội của huyện Kiến Thụy. 16
1.1. Về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. 16
1.2. Về tình hình kinh tế - xã hội huyện: 17
2. Công tác hoạt động trên các mặt công tác 24
2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên 24
2. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: 39
2.1. Nguyên nhân: 39
2.2 Những bài học kinh nghiệm: 41
Chương 3 45
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỔI MỚI, NÂNG CAO 45
CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS 45
1. Dự báo những vấn đề ảnh hưởng chất lượng. 45
2.1 Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với đoàn thanh niên huyện Kiến Thụy trong những năm tới 45
2.2. Phương hướng và giải pháp nâng cao chất luợng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ. 49
2. Giải pháp về công tác đoàn viên. 57
3. Nâng cao chát lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam từ huyện đến cơ sở. 59
4. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị. 60
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71
1. Kết luận 71
2. Một số khuyến nghị 72
2.1 Đề nghị Trung ương đoàn 72
2.2 Đề nghị cấp uỷ, chính quyền và cơ quan chức năng trong thành phố 72Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net