A. PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2.Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4.Đối tượng nghiên cứu
5.Phạm vi nghiên cứu
6.Phương pháp nghiên cứu
B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN
I.các khái niệm
II.cơ sở lý luận
II.1 Quan điêm của Chủ nghĩa Mác- Lênin về Thanh niên và công tác thanh niên
II.2 Quan điểm của Đảng Cộng Sản về Thanh niên
II.3 Quan điêm của chủ tịch Hồ Chí Minh về Thanh niên
III. Cơ sở thực tiễn của Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TAC TẬP HỢP,ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC SƠN- TỈNH HOÀ BÌNH
I.Đặc điểm tình hình địa phương
I.1 Đặc điểm chính trị, kinh tế,văn hoá,xã hội
I.2 Đặc điểm tình hình Thanh niên và tổ chưc Đoàn thanh niên
II. Thực trạng công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn huyện Lạc Sơn- tinh Hoà Bình
III. Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên
III.1. Nguyên nhân đat được thành công
III.2. Nguyên nhân chưa làm đươc
III.3 Những bài học kinh nghiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên
CHƯƠNG III: NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP,ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BAN HUYỆN LẠC SƠN – TỈNH HOÀ BÌNH
I. Thuận lợi và khó khăn của công tác tâp hợp,đoàn kết Thanh niên ở hiên tại
II. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp,đoàn kết Thanh niên trên địa bàn huyên Lạc Sơn- tỉnh Hoà Bình
III. Những kiến nghị về CT tập hợp.đoàn kết thanh niên tại huyên Lạc Sơn
C. PHẦN KẾT LUẬNTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net