MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 2

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 3
1. Tỷ giá hối đoái 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Xác định tỷ giá 3
2. Chính sách tỷ giá hối đoái 4
2.1. Khái niệm 4
2.2. Các công cụ của chính sách tỷ giá 4
2.3. Tác động của tỷ giá, chính sách tỷ giá đến hoạt động xuất nhập khẩu 5

II. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986-2010 9
1. Giai đoạn trước 1989: Cố định và đa tỷ giá 9
1.1. Chính sách tỷ giá 9
1.2. Tác động của tỷ giá lên hoạt động xuất nhập khẩu 9
2. Thời kỳ 1989-1991 : “Thả nổi” tỷ giá hối đoái 12
2.1. Chính sách tỷ giá. 12
2.2. Đánh giá tác động 12
3. Giai đoạn 1992 – 1999 14
3.1 Chính sách tỷ giá 14
3.2 Tác động của tỷ giá hối đoái lên hoạt động xuất nhập khẩu 15
4. Thời kỳ 2000-2010 17
4.1. Chính sách tỷ giá 18
4.2. Đánh giá tác động 19

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 21
1. Giải pháp mang tính vĩ mô 21
1.1 Phương pháp xác định và điều chỉnh tỷ giá 21
1.2 Xây dựng và hoàn thiện thị trường ngoại hối ở Việt Nam 21
1.3. Kết hợp các chính sách tiền tệ khác 22
1.4 Một số giải pháp vĩ mô khác 22
2. Những giải pháp đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 23
2.1 Các giải pháp nghiệp vụ trong quá trình ký kết hợp đồng ngoại thương 23
2.2 Các chiến lược tự bảo hiểm của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 23
2.3 Các giải pháp trong quá trình sản xuất và chuẩn bị nguồn hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu 23
2.4 Sử dụng quỹ dự phòng để bù đắp rủi ro hối đoái 24

KẾT LUẬN 25
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net