Mục lục
Lời mở đầu 3
Chương І. Giới Thiệu Tổng Quan Về Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm 4
І. Khái quát chung về chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm 4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của NHCT Hoàn Kiếm 4
2. Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Công Thương 6
3. Các hoạt động chính của Ngân Hàng Công Thương 7
3.1. Tình hình huy động vốn 7
3.2. Cho vay, đầu tư 8
3.3. Bảo lãnh 9
3.4. Thanh toán và tài trợ thương mại 10
3.5. Ngân quỹ 10
3.6. Thẻ và ngân hàng điển tử 10
3.7. Hoạt động tín dụng 11
3.8. Hoạt động kinh doanh đối ngoại 12
3.9. Hoạt động khác 12
4. Mục tiêu phát triển 12
ІІ. Tổng quan về chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm 15
2.Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Công Thương . 17
2.1. Chức năng , nhiệm vụ 17
2.2. Thực trạng hoạt động 18
Chương 2. Rủi Ro tín dụng trong Ngân Hàng 20
І. Rủi ro tín dụng 20
1. Khái niệm 20
2. Phân loại rủi ro 20
3. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến Ngân Hàng 21
ІІ. Xếp hạng nợ tín dụng 22
Chương 3. Nợ xấu trong Ngân Hàng và phân tích rủi ro 25
1. Khái niệm “Nợ Xấu” trong Ngân hàng 25
2. Phân loại nợ xấu 26
3. Các dấu hiệu nhận biết nợ xấu 27
3.1. Nhóm các dấu hiệu phát sinh từ phía khách hàng 27
3.2. Nhóm các dấu hiệu phát sinh từ phía ngân hàng 29
4. Nguyên nhân phát sinh nợ xấu 30
4.1. Nguyên nhân khách quan 33
4.2. Nguyên nhân chủ quan 34
5. Ảnh hưởng của nợ xấu tới Ngân hàng và nền kinh tế 36
6. Các biện pháp nhằm hạn chế nợ xấu 37
6.1. Các biện pháp phòng ngừa 37
6.2. Biện pháp khắc phục 39
7. Mô hình đề xuất , để giảm thiểu rủi ro tín dụng trong Ngân Hàng 40
7.1. Xây dựng mô hình lý thuyết 40
7.2. Dữ liệu cho mô hình và giải thích các biến 43
7.3. Giải thích kết quả mô hình 44
KẾT LUẬN 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Phụ lục 47
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net