MỤC LỤC

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
I. Cở sở hạch toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp
1. Khái niệm NVL
2. Đặc điểm và vai trò của NVL trong quá trình sản xuất
3. Các phương pháp phân loại NVL
II. Các phương pháp đánh giá NVL và nghiệp vụ kế toán NVL
1. Đánh giá NVL
2. Nhiệm vụ của kế toán NVL
III. Kế toán chi tiết vật liệu
1. Chứng từ sử dụng
2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu
3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu
IV. Kế toán tổng hợp vật liệu
1. Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanhluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu - sách về Kinh Doanh và công tác kế toán tại Công ty xây dựng Hợp Nhất
1. Giới thiệu về công ty xây dựng Hợp Nhất
2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và qui trình công nghệluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Công Nghệ của công ty
II. Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở Công ty Xây dựng Hợp Nhất
1. Đặc điểm vật liệu ở Công ty xây dựng Hợp Nhất
2. Tổ chức chứng từ
II. Thực trạng hạch toán NVL tại Công ty Xây dựng Hợp Nhất
1. Kế toán tổng hợp vật liệu
2. Khi xuất kho vật liệu
II. Kế toán chi tiết quá trình nhập – xuất – tồn kho vật liệu tại Công ty Xây dựng Hợp Nhất
1. Kế toán tổng hợp quá trình nhập vật liệu
2. Kế toán tổng hợp quá trình xuất vật liệu
III. Tổ chức ghi sổ kế toán tổng hợp NVL
IV. Kiểm kê, đánh giá vật tư tồn kho

PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT
I. Những nhận xét và đánh giá về công tác NVL ở Công ty Xây dựng Hợp Nhất
1. Ưu điểm
2. Hạn chế
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL ở Công ty xây dựng Hợp Nhất
1. Về quản lý NVL
2. Về việc hạch toán chi tiết NVL
3. Về việc lập báo cáoCung cấp báo cáo cách ngành vật tư cuối kỳ
4. Về việc áp dụng kế toán máy vào hạch toán nói chung và hạch toán vật liệu nói riêng

KẾT LUẬNTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net