MỤC LỤC

Trang
I.Mở đầu . 2
II.Tính cấp thiết của vấn đề 2
III.Mô tả về căn bệnh loãng xương . 3
1.Một số đặc điểm về xương và bệnh loãng xương . 4
2.Triệu chứng . 5
3.Nguyên nhân gây bệnh loãng xương và hậu quả 6
4.Cách phòng và điều trị bệnh loãng xương 7
4.1. Phòng bệnh loãng xương 7
4.2 Cách điều trị bệnh loãng xương . 8
IV.Tư vấn phòng tránh bệnh loãng xương của
người làm Công tác xã hội với người cao tuổi . 9
1. Vai trò của người làm Công tác xã hội 9
2. Tư vấn, trợ giúp người cao tuổi phòng và . 10
điều trị bệnh loãng xương
2.1 Tư vấn phòng tránh bệnh . 11
2.2 Tư vấn điều trị bệnh . 13
2.3 Tư vấn hỗ trợ tâm lý cho người mắc bệnh loãng xương 17
V. Kết luận 18
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net