MỤC LỤC

1. Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức


1.1. Vật chất quyết định ý thức
1.2. ý thức tác động trở lại vật chất

2. Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất
với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
2.1. Xuất phát từ thực tế khách quan từ đó đề ra đường lối,
chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương hướng,
mục tiêu đúng đắn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở nước ta hiện nay
2.2. Phát huy vai trò của tính năng động chủ quan và chống chủ
quan duy ý chí

3. Kết luận
4. Phụ lục
5. Tài liệu tham khảoTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net