MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
I. Phân tích tài chính . 3
1. Khái niệm 3
2. Đối tượng phân tích . 3

II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 3
2.1. Quy trình tiến hành phân tích báo cáo tài chính 3


  1. Các thông tin cơ sở để phân tích tài chính 3
  2. Phương pháp phân tích tài chính 3


2.4. Các nhóm tỷ số tài chính 5
2.5. Phương pháp phân tích Du Pont . 5

Chương II: TỔNG QUAN VỀ VINAMILK 6
2.1. Lịch sử hình thành 6
2.2. Triết lý kinh doanh: 7
2.3. Lĩnh vực hoạt động . 7
2.4. Vị thế công ty . 7


  1. Chiến lược phát triển: 8
  2. Các sản phẩm . 9


2.7. Thành tựu 11


  1. Cam kết cho tương lai: 12


CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 13
3.1 Tỷ số thanh toán

3.2 Tỷ số hoạt động . 14
3.3 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời . 17
3.4. Tỷ số cơ cấu tài chính . 19
3.5. Tỷ số giá thị trường . 20

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP 21
4.1. Giải pháp nâng cao năng lực thanh toán của công ty . 21
4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cân đối vốn . 22
4.3. Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh của công ty 22
4.4. Giải pháp nâng cao năng lực sinh lời . 22

KẾT LUẬN . 24

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net