Mục lục
1. Tổng quan nợ công 2

2. Thực trạng nợ công 2

2.1. Thực trạng nợ công trên thế giới 2
2.2. Thực trạng nợ công ở Việt Nam 6
2.2.1Vay nợ của Chính phủ 8
2.2.2 Vay nợ của chính quyền địa phương 8
2.2.3 Vay nợ của các định chế tài chính phát triển nhà nước 9
2.2.4 Vay nợ của doanh nghiệp nhà nước 10
2.3. Những kết quả đạt được 11
2.4 Những tồn tại 12

3. Đề xuất một số giải pháp 14

4. Tài liệu tham khảo 18
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net