LỜI NÓI ĐẦU

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã vàđang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoáđãđược tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng .Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đồng thế giới được tăng thêm. Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tế vàđời sống xã hội .
Các nước đều có cơ hội phát triển. Tuy nhiên,do ưu thế công nghệ và thị trường thuộc về các nước phát triển khiến cho các nuớc chậm phát triển đứng trước một thách thức to lớn. Nguy cơ tụt hậu ngày càng cao ,màđiểm xuất phát của nước ta quá thấp, lại phải đi lên từ môi trường cạnh tranh quyết liệt .
Trước tình hình đó ,cũng với xu thế phát triển của thời đại ,Đảng và nhà nước cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước,trong đóđổi mới kinh tếđóng vai trò then chốt, giữ vai trò chủđạo.Đồng thời đổi mới kinh tế là một vấn đề cấp bách,bởi giữa đổi mới kinh tế vàđổi mới chính trị có mối quan hệ giữa vật chất vàý thức sẽ cho phép chúng ta vận dụng vào mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ,giúp cho công cuộc đổi mới của đất nước ngày càng giàu mạnh .
Với ý nghĩa đó em đã chọn đề tài "Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất vàý thức, liên hệ với việc học tập của sinh viên hiện nay".

KẾTLUẬN

Có thể nói trong thời đại cách mạng công nghệ, đại học có vai trò chủđạo trong toàn bộ hệ thống giáo dục của một nước. Nhưng so với thế giới và khu vực, giáo dục đại học của ta còn quá yếu kém, tụt hậu.
Phát triển con người là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu "giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức để xây dựng và phát triển giáo dục nhằm đào tạo cho xã hội lực lượng lao động có năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng, thỏa mãn được yêu cầu của thị trường về tiêu chuẩn văn hóa, chuyên môn - nghiệp vụ của thị trường.
Một nền giáo dục đại học chỉđược xem thành công khi nền giáo dục ấy đóng góp cho xã hội những cá nhân cóđầy đủ trí và lực, đáp ứng được những nhu cầu về lao động trình độ cao và nghiên cứu khoa học nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đất nước.
Vì vậy mà việc nghiên cứu quan hệ biện chứng giữa vật chất vàý thức. Vận dụng thúc đẩy việc học và hành của sinh viên hiện nay mang một ý nghĩa vô cùng to lớn cóý nghĩa thực tiễn cao. Sinh viên phải cóđược phương pháp để tiếp thu tri thức thời đại, rồi vận dụng thật tốt những tri thức đó vào thực tế góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phồn vinh, tươi đẹp.

TÀILIỆUTHAMKHẢO
1. Giáo trình triết học Mác-Lênin tập 2 CNXB chính trị quốc gia 1997
2. Văn kiện đại hội toàn quốc lần VII, VIII
3. Thời báo kinh tế Việt Nam
4. Tạp chí nghiên cứu kinh tế.
5. Trang Web "chúng ta.com.vn"Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net