Bài tập Chương I
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu

  1. Trăm sông đều đổ ra biển
  2. Nước chảy đá mòn
  3. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
  4. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
  5. Chân ướt chân ráo
  6. Cái răng cái tóc là góc con người
  7. Một đời làm hại, bại hoại 3 đời
  8. Yêu trẻ, trẻ đến nhà

Yêu già, già để phúc

Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net