ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Người biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Mục đích: Bài giảng sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầu tiên, nhập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; đó là định nghĩa chung về tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra đối tượng và nhiệm vụ nghiện cứu của môn khoa học này và mối quan hệ của nó với các môn khoa học Mác- Lênin. Với tư cách là một môn khoa học có tính độc lập trong hệ thống các môn khoa học chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh có cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu riêng cụ thể. Bài giảng sẽ làm rõ cơ sở phương pháp luận và các phương pháp cụ thể khi nghiên cứu môn học này. Phần cuối của chương là việc rút ra ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.
Yêu cầu: Sinh viên phải nắm được định nghĩa và những nội dung căn bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là nắm vững phương pháp nghiên cứu, mối quan hệ của môn tư tưởng Hồ Chí Minh với các môn liên quan và rút ra ý nghĩa của việc học tập môn học.
I. Đối tượng nghiên cứu
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
a, Khái niệm tư tưởng và nhà tư tưởng
Khái niệm tư tưởng: là suy nghĩ, ý nghĩ.Thuật ngữ “tư tưởng” trong cụm từ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được hiểu là nột hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng Triết học nhất quán, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực
Khái niệm nhà tư tưởng: Theo Lênin: Một người xứng đáng là nhà tư tưởng khi nào biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị-sách lược, tổ chức về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát.
b, Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa, văn hóa nhân loại.
Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Về sức mạnh của nhân dân, của khối đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; vế đạo đức cách mạng; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
2. Đối tượng của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
- Hệ thống các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh
- Sự vận động trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam
3. Mối quan hệ của môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Quan hệ với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin: chủ nghĩa Mác- Lênin với các bộ phận lý luận cấu thành của nó là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, giữa hai môn học này có mối quan hệ biện chứng với nhau. Muốn nghiên cứu, giảng dạy, học tập tốt tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững kiếm thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin.
Quan hệ với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tư tưởng Hồ chí Minh là một bộ phận tư tưởng của Đảng nhưng với tư cách là một phận nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng, là cơ sở khoa học cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn. Như vậy, môn học tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ chặt chẽ với môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
II.Phương pháp nghiên cứu
1. Cơ sở phương pháp luận:
Dựa trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin và bản thân các quan điểm có giá trị phương pháp luận của Hồ Chí Minh.
2. Các phương pháp cụ thể:
- Cơ sở phương pháp luận khoa học: chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử cú ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với khoa học chính trị nói chung.
- Phương pháp nghiên cứu: dựa trên quan niệm duy vật về lịch sử; quan điểm lịch sử cụ thể; sử dụng những phương pháp nghiên cứu cụ thể của khoa học lịch sử nói chung, như các phương pháp lịch sử và logic, đồng đại và lịch đại, phân tích và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch, cụ thể hóa và trừu tượng hóa . trong đó quan trọng nhất là phương pháp lịch sử và phương pháp logic cùng sự kết hợp hai phương pháp ấy.
III.Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên
1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
Thông qua học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tích cực chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái .Biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.
2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị
Đối với sinh viên, giáo dục tư tưởng văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh là giáo dục lý luận sống, đạo làm người, hoàn thiện nhân cách cá nhânTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net