MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI1
2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU2
2.1. Mục đích2
2.2. Yêu cầu2

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU3
1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI3
1.1. Sơ lược lịch sử của ngành địa chính và Quản lý Nhà nước về đất đai qua các thời kỳ3
1.2. Cơ sở khoa học và tính pháp lý của công tác quản lý và sử dụng đất
1.3. Kết quả quản lý sử dụng đất của cả nước trong những năm qua
1.4. Kết quả công tác quản lý và sử dụng đất của tỉnh Hưng Yên thời gian qua

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ
1.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất huyện Tiên Lữ giai đoạn 2000-2006
1.3. Những mặt tích cực và tồn tại trong quản lý và sử dụng đất của huyện trong những năm qua
1.4. Một số biện pháp đề xuất giúp cho các chính quyền và cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất ở huyện Tiên Lữ
1.5. Kết luận
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp điều tra trong phòng
2.2. Phương pháp điều tra ngoài thực địa
2.3. Phương pháp thống kê các số liệu thu thập
2.4. Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý các số liệu thống kê
2.5. Phương pháp so sánh trực tiếp các số liệu

PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN TIÊN LỮ

1.2. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện
1.3. Tổ chức bộ máy ngành Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ
2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN TIÊN LỮ GIAI ĐOẠN 2000-2006
2.1. Công tác ban hành các văn bản pháp luật về quản lý và sử dụng đất và tổ chức thực hiện các văn bản đó
2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
2.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
2.4. Công tác quy hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất
2.5. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
2.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.7. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai
2.8. Công tác quản lý tài chính về đất đai
2.9. Công tác quản lý, phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
2.10. Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
2.11. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai
2.12. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất
2.13. Công tác quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai
3. KẾT QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN TIÊN LỮ GIAI ĐOẠN 2000-2006
2.1.Tình hình sử dụng đất nông nghiệp
2.2. Kết quả sử dụng đất phi nông nghiệp
4. TÌNH HÌNH KHAI THÁC ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
5. Những mặt tích cực và tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng đất của huyện Tiên Lữ trong thời gian qua-
6. Một số phương hướng, biện pháp đề xuất nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. KẾT LUẬN
2. ĐỀ NGHỊ
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net