MỤC LỤC TÀI LIỆU

Phần mở đầu
1. Lí do chọn đề tài
2. Tình hình nghiên cứu vấn đề
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa luận và thực tiễn của đề tài

Phần nội dung
A. Tình hình đất nước trước đổi mới (1975-1986)

B. Đại hội VI và đường lối đổi mới
I. Đại hội toàn quốc lần thứ VI
1. Bối cảnh lịch sử
a. Bối cảnh quốc tế
b. Bối cảnh trong nước
2. Diễn biến Đại hội
3. Nội dung Đại hội
4. Ý nghĩa của Đại hội

II. Đường lối đổi mới
1. Nhiệm vụ và mục tiêu
a. Nhiệm vụ
b. Mục tiêu
2. Những giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu
2.1. Đổi mới cơ cấu kinh tế
2.2. Đổi mới cơ chế quản lí kinh tế
2.3.Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại
2.4. Đổi mới chính sách xã hội
2.5. Đổi mới chính sách đối ngoại
2.6. Đổi mới cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ

III. Đảng lãnh đạo tập chung giải quyết những vấn đề cấp bách, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách giành thắng lợi bước đầu.(1986-1991)
1. Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trên lĩnh vực phân phối lưu thông
2. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lí trong nông nghiệp
3. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chính sách kinh tế đối ngoại, từng bước phá thế bao vây cấm vận
4. giữ vững sự ổn định về chính trị trước những biến động phức tạp của thời cuộc

C. Những thành tựu và hạn chế của 5 năm đổi mới
1. Những thành tựu
2. Những hạn chế, yếu kém
3. Những bài học kinh nghiệm

Lời kết
Tài liệu tham khảo
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net