MỤC LỤC
Phần mở đầu
2
I. Lý do chọn đề tài:2
I.1 Lý do cần thiết2
I.2 Khả năng ứng dụng thực tế của đề tài3
I.3 Dự kiến kết quả của đề tài4
I.4 Nội dung nghiên cứu khác đã liên quan đến đề tài 4
I.5 Những vấn đề cụ thể của đề tài cần góp ý5
II. Mục đích, nhiệm vụ của đề tại:5
II.1 Mục đích của đề tài5
II.2 Nhiệm vụ của đề tài6
Phần nội dung 7
III. Y tưởng và giải pháp:7
III.1 Nghiên cứu ý tưởng sáng tác7
- Khái quát về lịch sử trang phục truyền thống Hàn Quốc. 7
-Nghiên cứu xu hướng mốt16
III.2 Các giải pháp thiết kế17
- Hình kết cấu và biểu tượng của bộ sưu tập17
- Phác thảo mẫu18
IV. Giải pháp lựa chọn:18
IV.1 Mẫu số 119
IV.2 Mẫu số 220
IV.3 Mẫu số 320
Kết luận 21
Tài liệu tham khảo22

Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net