CHƯƠNG TRÌNH DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 8 – NĂM HỌC 2010-2011

Buổi Nội dung bài dạy Số tiết Ghi chú
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33
34

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Đặc điểm chung của văn biểu cảm
Giá trị hiện thực tinh thần nhân đạo trong tác phẩm Lão Hạc, đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ”
Đề bài, cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
Giá trị hiện thức, tinh thần nhân đạo ( tiếp)
Đề bài, cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học ( tiếp)
Chất trữ tình trong “ Tôi đi học”
Đặc điểm của văn nghị luận, luận điểm luận cứ .
Khí phách, hoài bão, lòng yêu nước của các chí sĩ cách mạng từ đầu thế kỉ 20
Phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Tình yêu thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi
Đề văn nghị luận và cách làm bài văn nghị luận
Giá trị nội dung của các tác phẩm văn học nước ngoài.
Luyện tập làm văn nghị luận - kiểm tra
Luyện tập phần văn học nước ngoài
Chức năng của văn học hình tượng, ngôn ngữ văn học
Luyện tập (1 tiết) - Kiểm tra
Chức năng của văn học hình tượng, ngôn ngữ văn học
Phân tích thơ trữ tình
Một số yếu tố hình thức nghệ thuật cần chú ý khi phân t tích thơ trữ tình
Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong thơ Tố Hữu
Một số yếu tố hình thức nghệ thuật .
Tình yêu và khát vọng trong thơ Thế Lữ, Vũ Đình Liên
Văn thuyết minh, phương pháp thuyết minh
Tình yêu và khát vọng trong thơ Thế Lữ, Vũ Đình Liên
Phương pháp làm văn thuyết minh và luyện tập
Văn thơ Hồ Chí Minh.
Một số thuật ngữ ứng dụng: Cốt truyện, nhân vật văn học – trả bài
Phân tích “ Tức cảnh Pác Bó”, “Ngắm trăng”
Một số thuật ngữ ứng dụng
Phân tích văn Hồ Chí Minh
Phép lập luận giải thich, phương pháp giải thích
Lòng yêu nước, tự hào dân tộc qua các tác phẩm “Chiếu dời đô”, “Nước Đại Việt ta”
Cách làm bài văn giải thích – luyện tập
Lòng yêu nước, tự hào dân tộc qua các tác phẩm “Chiếu dời đô”, “Nước Đại Việt ta”
Văn nghị luận kết hợp yếu tố biểu cảm, yếu tố tự sự
Luyện tập phần văn học Trung Đại
Văn nghị luận kết hợp yếu tố biểu cảm, yếu tố tự sự
Kiểm tra văn
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm, yếu tố tự sự và văn nghị luận
Ôn luyện phần ngữ pháp
Kiểm tra tập làm văn
Ôn luyện phần ngữ pháp
Phân tích các biện pháp tu từ trong văn bản nghệ thuật
Ôn luyện phần từ vựng Tiếng Việt
Phân tích các biện pháp tu từ trong văn bản nghệ thuật Ôn luyện phần từ vựng Tiếng Việt
Luyện tập các dạng đề thi
Luyện tập các dạng đề thi
Luyện tập các dạng đề thi
Luyện tập các dạng đề thi
Luyện tập các dạng đề thi
Viết bài tổng hợp
Luyện dạng đề thi – trả bài
Luyện dạng đề thi
Luyện dạng đề thi
Luyện dạng đề thi
Luyện dạng đề thi
Luyện dạng đề thi
Luyện dạng đề thi
Luyện dạng đề thi
3 tiết
3 tiết

3 tiết

3 tiết

3 tiết
3 tiết
3 tiết

3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết

3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết

3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết

3 tiết
3 tiết

3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết

3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
3 tiết
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net