BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tài liệu
PHÂN PHỐI CH*******ƯƠNG TRÌNH THCS

MÔN NGỮ VĂN 6
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2012-2013)
5.1. Lớp 6

TT Phần Bài Trang Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn điều chỉnh

1

Văn học
Con Rồng cháu Tiên Tr.5 SGK tập 1 Cả bài Đọc thêm
Cây bút thần Tr.80 SGK tập 1 Cả bài Đọc thêm
Ông lão đánh cá và con cá vàng Tr.91 SGK tập 1 Cả bài Đọc thêm
Mẹ hiền dạy con Tr.150 SGK tập 1 Cả bài Đọc thêm
Lao xao Tr.110 SGK tập 2 Cả bài Đọc thêm
Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử Tr.123 SGK tập 2 Cả bài Đọc thêm
Động Phong Nha Tr.144 SGK tập 2 Cả bài Đọc thêm
2 Tiếng Việt Danh từ Tr.86 SGK tập 1 Phần danh từ riêng, danh từ chung Chọn danh từ riêng, danh từ chung để dạy.
Ẩn dụ Tr.68 SGK tập 2 Phần nội dung nhận diện, tác dụng của ẩn dụ Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của ẩn dụ để dạy.
Hoán dụ Tr.82 SGK tập 2 Phần nội dung nhận diện, tác dụng của Hoán dụ Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của hoán dụ để dạy.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net