ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2008-2009
Môn thi: Địa lý
Thời gian làm bài: 120 phút

(Thí sinh không phải chép đề vào tờ giấy thi)
Câu1 (7 điểm).
Trung du và miền núi Bắc bộ là vùng giàu tiềm năng để phát triển kinh tế- xã hội. Em hãy chứng minh nhận định trên ?
Câu 2 (4 điểm).
Cho bảng số liệu về diện tích các loại cây công nghiệp ở nước ta:
(Đơn vị : Ng hìn ha)
Năm
Các loại cây 1976 1980 1985 1990 1995 1999
Cây công nghiệp lâu năm 185,7 256,0 468,1 657,3 902,3 1247,7
Cây công nghiệp hàng năm 288,6 371,7 586,2 542,0 716,7 892,9
(Nguồn : Niên giám thống kê năm 2000)
Phân tích tình hình phát triển các loại cây trồng nói trên?
Câu 3 (6 điểm).
Cho bảng số liệu về giá trị sản xuất các ngành Nông - Lâm - Thủy sản ở nước ta:
(Đơn vị : Tỉ đồng)
Năm
Các ngành 1990 1995 2000
Nông nghiệp 61 818 82 307 112 112
Lâm nghiệp 4 969 5 034 5 902
Thủy sản 8 135 13 524 21 777
Tổng số 74 922 100 865 139 791
a) Vẽ biểu đồ duy nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất các ngành:
Nông- Lâm – Thủy sản qua bảng số liệu trên.
b) Qua biểu đồ đã vẽ, nhận xét sự phát triển các ngành nói trên ?
Câu 4 ( 3 điểm).
Nêu những biến đổi mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới cơ cấu kinh tế và những thành tựu to lớn ở nước ta trong thời gian qua ?Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net