[IMG]file:///C:/Users/Thuy-Loi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[IMG]file:///C:/Users/Thuy-Loi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


Lục Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2012


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013
Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ kế hoạch số 80/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
Căn cứ thực tế nhà trường, trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục tiêu bồi dưỡng:
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chínhTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net