HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- TC: Lấy quần áo.
- Gấp quần áo.
- Chơi tự chọn.

- Đối tượng: Trẻ lớp MG 5 - 6 tuổi.
- Líp: 5 - 6 tuæi A.
- Thời gian:
- Ngày soạn:
- Ngày thực hiện:
- Người soạn - Người thực hiện: Trần Thị Quế.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net