GIÁO ÁN
lÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ng÷
Đề tài: Làm quen với chữ cái u, ư
Chủ đề : Nghành nghề
Đôi tượng: 5- 6 tuổi
Thời gian : 30 phút
Ngày soạn : 10/11/2012
Ngày dạy : 16/11/2012
Người soạn : Hoàng Thị Loan
Người dạy: Hoàng Thị Loan
Đơn vị: Trường Mầm non Hương Mạc 1.

l/ Mục đích yêu cầu :
1- Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ u, ư .
- Nhận ra chữ u, ư trong từ chọn vẹn về chủ điểm ngành nghề.
- Biết đặc điểm cấu tạo chữ u, ư.
2- Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chữ u, ư cho trẻ.
- Biết phân biệt sự giống và khjác nhau giữa giữa 2 chữ u, ư qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ.
3- Thái độ:
- Trẻ thích học chữ cái, tham gia tiết học sôi nổi hứng thú.
- 100% trẻ phát âm đúng chữ u, ư.
- Giáo dục trẻ yêu quý kính trọng cô giáo, giữ gìn sản phẩm các nghề.
ll/ Chuẩn bị :
1- Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử , máy tính, máy chiếu.
- Bảng từ, vòng thể dục.
2- Đồ dùng của trẻ:
- Thẻ chữ e, ê, u, ư, các nét để ghép chữ u,ư.
- Đồ dùng, sản phẩm các nghề có dán chữ u, ư.
- Tranh về chủ đề ngành nghề có chứa chữ u, ư.
- Hoa, dây để thêu chữ.
lll/ Nội dung tiến hành :Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net