TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ
Năm học:2009 - 2010
KỲ THI HỌC KỲ 2
Môn: GDCD lớp 11(Buổi sáng)
(Thời gian làm bài 45 phút)
Mã đề:111
I. PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).
- Bao gồm 10 câu, mỗi câu đúng được 0,2 điểm.
Câu 1: Nhà nước đã có những chủ trương gì để giải quyết việc làm cho người lao động:
A. Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh.\
B. Tăng cường hợp tác, đầu tư nước ngoài.
C. Tạo điều kiện để người lao động tự do học nghề, chủ động tìm việc làm.
D. Phát triển các ngành nghề tự do.
Câu 2: Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số dưới đây, biện pháp nào tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân:
A. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí. B. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên hợp quốc.
C. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số. D. Xã hội hoá công tác dân số.
Câu 3: Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê là để:
A. Ngăn chặn tình trạng huỷ hoại tài nguyên và môi trường đang diễn ra nghiêm trọng.
B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên.
C. Hạn chế việc sử dụng, đảm bảo sự phát triển bền vững.
D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dấn đến huỷ hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt ảnh hướng đến phát triển bền vững.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net