1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2


1.1. Một số khái niệm liên quan 2
1.2. Quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo 3
1.3. Tính chất, đặc điểm và nguyên tắc quản lý Nhà nước về giáo dục -
đào tạo 4
1.4. Vai trò của giáo dục và đào tạo và ý nghĩa của quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay 6


2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 8


2.1. Quá trình phát triển hệ thống quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Việt Nam 8
2.2. Thành tựu 10
2.3. Một số yếu kém cần khắc phục 12


3. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CẦN QUAN TÂM, GIẢI QUYẾT 14


3.1. Nội dung quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo 14
3.2. Giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay 16


KẾT LUẬNTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net