Chương 1: NHỮNG CĂN CỨ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG VỀ MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI


1.1. Các khung khổ lý thuyết về chính sách công
1.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông dân, nông nghiệp và nông thôn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước
1.3. Đánh giá khái quát kết quả các chính sách đổi mới nông nghiệp nông thôn
1.4. Khái quát một số kinh nghiệm về xây dựng nông thôn ở các nước và vùng lãnh thổ


Chương 2: CHÍNH SÁCH CÔNG VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NAM HIỆN NAY


2.1. Bối cảnh hoạch định chính sách công về xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến nay
2.2. Yêu cầu chính sách công về mô hình nông thôn mới trên địa bàn Quảng Nam
2.3. Hoạch định chính sách xây dựng mô hình nông thôn mới ở Quảng Nam
2.4. Phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạch định và nội dung chính sách xây dựng mô hình nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam


KẾT LUẬNTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net