Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam


Phần thứ hai: Nội dung quản lý nhà nước về tôn giáo; thực trạng và giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới


I. Nội dung quản lý nhà nước về tôn giáo
II. Thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo


Kết luậnTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net