Chương 1: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ HIỆN NAY
1.1. Lý luận chính trị và vai trò của lý luận chính trị
1.2. Lý luận chính trị với hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã
Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY
2.1. Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở Hà Giang: Thực trạng và nguyên nhân
2.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Hà Giang hiện nay
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net