(Giáo trình: Cơ sở Văn hóa Việt Nam ( GS. Trần Ngọc Thêm)

1. Đặc trưng, chức năng của văn hóa

2. Những nét cơ bản về tiến trình văn hóa Việt Nam

3. Văn hoá nhận thức

4. Văn hoá tổ chức cộng đồng

5. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên

6.Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net