BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN NINH GIANG – TỈNH HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

1. Lý do chọn đề tài:
Từ những năm cuối thế kỉ XX, nhiều nước phát triển đã công bố chiến
lược phát triển kinh tế- xã hội những năm đầu thế kỷ mới, mà hạt nhân của
các chiến lược đó là tiến hành cải cách giáo dục(Hàn Quốc, 1988; Pháp-
1989; Anh và Mỹ- từ năm 1992) Đường lối phát triển giáo dục nói chung và
cải cách giáo dục tập trung vào mấy hướng chính: Đổi mới mục tiêu giáo dục
và hiện đại hóa nội dung dạy học và PPDH, trong đó đổi mới PPDH và công
nghệ dạy học được coi là then chốt. Đó chính là xu hướng phát triển của giáo
dục trên bình diện toàn thế giới.
Đảng và Nhà nước ta đã nhận rõ tình hình đó, đã đưa ra các Nghị quyết
quan trọng về đổi mới giáo dục. Trong đó Nghị quyết 4 BCH TW Khóa VII
(1992) và Nghị quyết 2 BCH TW Khóa VIII (1996) đánh dấu một bước quan
trọng trong sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam.
Cải cách giáo dục Việt Nam đã được khởi động từ sau ĐH Đảng VII
(1992), sau nhiều lần điều chỉnh mục tiêu, đến năm 2002, Bộ GD- ĐT đã
chính thức triển khai Bộ chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời đã
xác định rõ: Đổi mới PPDH vừa là mục tiêu then chốt, vừa là giải pháp đột
phá. Tuy nhiên, cho đến nay trong thực tế dạy học các trường phổ thông, lối
dạy phổ biến vẫn là truyền thụ một chiều, người học thụ động trong tiếp nhận,
học chưa đi đôi với thực hành, kiến thức ít được vận dụng trong thực tiễn,
những năng lực quan trọng của con người không được chú ý đúng mức trong
nhà trường, những phẩm chất tư duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo ít được quan
tâm hình thành cho người học.
Kết luận của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 Khoá IX (2002) đã
nhấn mạnh: “Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp
giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp nhận trình độ tiên tiến của
khu vực và quốc tế, tăng cường thực hiện gắn bó với cuộc sống xã hội ”.
Luật Giáo dục 2005, tại điều 28 cũng đã ghi “Phương pháp dạy học phổ
thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh;
phù hợp với đặc điểm của môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng
làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác
động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
Như vậy, đổi mới phương pháp dạy học là một trong các trọng điểm mà
công cuộc cải cách giáo dục hiện nay đặt ra. Đó cũng chính là yêu cầu khách
quan của sự nghiệp phát triển giáo dục- đào tạo của đất nước. Một sự thay đổi
căn bản như thế cần có một chiến lược và một phương thức chỉ đạo đúng đắn,
có hiệu quả.
Trong những năm gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương nói chung,
các trường THCS nói riêng đã có nhiều hội thảo chuyên đề về đổi mới PPDH.
Nhưng trong thực tế công tác đổi mới PPDH còn nhiều lúng túng, chưa đưa
lại hiệu quả thực tế như mong đợi, trước hết do việc tổ chức và chỉ đạo đổi
mới PPDH ở các trường THCS còn nhiều bất cập, việc quản lý chuyên môn
dạy học theo những quan niệm và cơ chế vừa cũ, vừa khô cứng.
Xuất phát từ các lý do nêu trên, tác giả đã chọn đề tài: “Biện pháp quản
lý hoạt động dạy theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các
trường THCS huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương
” làm tiêu đề luận văn tốt
nghiệp.

Cấu trúc luận văn

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, khuyến nghị, Luận văn gồm 3 chương:
- Chương 1:Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng
theo hướng đổi mới phương pháp dạy học.

- Chương 2:Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các
trường THCS huyện Ninh Giang-Hải Dương

- Chương 3:Biện pháp của hiệu trưởngTHCS huyện Ninh Giang-Hải
Dương quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương phápTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net