VẤN ĐỀ:

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Hiệu quả xữ lý 60 – 65%. Sau đĩ cho vào hồ tự thấm.
Bể có 3 ngăn, nước thải trước tiên đi qua ngăn thư nhất, phần lớn các cặn sẽ được lắng xuống và phân huỷ kỵ khí, sau đó nước thải qua ngăn lắng thứ 2, tại đây các cặn lơ lửng tiếp tục phân huỷ kỵ khí. Dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua ngăn thứ 3 vẫn còn chứa nhiều hợp chất hữu cơ do đó cần phải lưu thêm thời gian để phân huỷ tiếp. Cặn lắng trong bể chừng 3 – 6 tháng sẽ hợp đồng với Công ty dịch vụ môi trường địa phương đến thu gom và đưa đến bãi chôn lấp.
Nước thải sau Bể tự hoại không đạt tiêu chuẩn qui định. Do đó sau khi qua bể tự hoại, nước thải được dẫn vao hồ tự thấm để tiếp tục xữ lý chất hữu cơ.
Tính toán thể tích cho bể tự hoại thông thường:
Hệ thống bể tự hoại của công ty được tính toán thể tích theo công thức tính toán như sau:
Bể tự hoại gồm 2 phần: thể tích chứa nước và thể tích bùn lắng
(Số lượng cơng nhân : 100, nhu cầu sử dụng nước 60 lít/ người)(*)
− Thể tích phần chứa nước
Wn = K x Q
+ K: hệ số lưu lượng, k= 2,5
+ Q: lưu lượng nước thải sinh hoạt
thay vào cơng thức : Wn = 125 m3
− Thể tích phần bùn:
Wb = ( a* N * t *(100-P1)* 0,7 * 1,2 )/1000*(100- P2)
Trong đó:
+ a : tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, thường 0,4 ÷0,5 l/ ngày đêm
+N : số công nhân viên của Xí nghiệp
+ t : thời gian tích luỹ cặn trong bể tự hoại, t=90-180 ngày ( chọn 180 ngày)
+0,7 : hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy
+1,2 : hệ số tính đến 20% cặn được dữ trong bể đã bị phân hủy.
+ P1 : độ ẩm của cặn tươi, P1=95%
+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2= 90%
Thay số vào ta có : Wb ≈ 19 m3.
Như vậy, tổng thể tích bể tự hoại cần thiết là : V = ( 4x 4x 3.5) = 147 m3.

Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net